Universität Passau
Files
Type Name Size Downloads Author Date Actions
file-pdf Tutorial11.pdf 722.1 kB 262 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial10a.pdf 197.4 kB 263 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial10b.pdf 135.8 kB 239 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial9.pdf 287 kB 239 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial8b.pdf 323.8 kB 245 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial8a.pdf 480.7 kB 252 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf blankgraph_chapter5.pdf 39.0 kB 271 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial7.pdf 250.4 kB 237 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial6.pdf 445 kB 239 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf blankgraph_chapter4.pdf 35.8 kB 267 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-excel Euro_Serbia_Solution_3_1.xlsx 58.3 kB 261 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial5.pdf 669.3 kB 249 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-excel Euro_Serbia_Solution_2_3.xlsx 39.5 kB 264 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial4.pdf 459.8 kB 265 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial3a.pdf 170.2 kB 316 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial3b.pdf 428.0 kB 261 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-excel Euro_Serbia_Dataset.xlsx 23.3 kB 254 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial2.pdf 598.2 kB 301 Giamattei, Marcus 2 years ago
file-pdf Tutorial1.pdf 778 kB 292 Giamattei, Marcus 2 years ago