Universität Passau
Files
Type Name Size Downloads Author Date Actions
file-pdf Tutorial11.pdf 722.1 kB 422 Giamattei, Marcus 3 years ago
file-pdf Tutorial10a.pdf 197.4 kB 411 Giamattei, Marcus 3 years ago
file-pdf Tutorial10b.pdf 135.8 kB 411 Giamattei, Marcus 3 years ago
file-pdf Tutorial9.pdf 287 kB 399 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial8b.pdf 323.8 kB 410 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial8a.pdf 480.7 kB 412 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf blankgraph_chapter5.pdf 39.0 kB 462 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial7.pdf 250.4 kB 395 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial6.pdf 445 kB 398 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf blankgraph_chapter4.pdf 35.8 kB 502 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-excel Euro_Serbia_Solution_3_1.xlsx 58.3 kB 389 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial5.pdf 669.3 kB 406 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-excel Euro_Serbia_Solution_2_3.xlsx 39.5 kB 406 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial4.pdf 459.8 kB 423 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial3a.pdf 170.2 kB 476 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial3b.pdf 428.0 kB 420 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-excel Euro_Serbia_Dataset.xlsx 23.3 kB 391 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial2.pdf 598.2 kB 459 Giamattei, Marcus 4 years ago
file-pdf Tutorial1.pdf 778 kB 450 Giamattei, Marcus 4 years ago